Thank You All for Helping Panda Restaurant

In February 2016, Panda, a local Chinese Restaurant, was severely damaged by fire and was forced to close. The owners, Deng Jingyang and Tang Xiaoling, are long time Morgantown residents and sponsers of WVCA. The Chinese community started a donation call and so many people responded. We want to thank everyone who helped, by donating, collecting donation, and by visiting and comforting Deng and Tang. Below is the list of donors (ordered by last name).

 

B


Changfen yang Badger
Carrie/Matthew Breakey

C


Qi Chen, Hui Li
Chinese C&MA Church
Jorge Con, Minyan Ruan
CSSA

D


Fang Di
Min Ding
Weiqiang Ding, Feng Yang

E


Xiaoli Etienne

G


Dengliang Gao, Lantong Zhai
Dong Gao, Lina Bai

H


Bob Hou
Yanlei Hao, Qingyan Wang
Xiaoqing He

J


Xiangying Jiang
Yisong Jiang, Peng Cui
Lin Jin, Qisen Li

K


Hong Kan, Sherry Xie
Mr. Kong

L


Bingxin Li
Bingyun Li
Jiaxin Li (CSSA)
Hailin Li
Xin Li, Li Zheng
Xiaobing Liang, Guang Yu
Xiaoyi Liu
Yu Liu
Zhi (Alex) Liu, Junyu Lu
Rong Luo, Fang Yang
Shijuan Luo
Song Lu, Xiaolin Huang

R


LiYing Rojanasakul, Yon Rojanasakul

S


Hui Shi
Yunfu Sun, Shicui Tracy Gao
Bin Sun, Fengqing Hu

T


Zhengjun Tan, Xinlan Li
Hanjing Tian, Lili Lin

X


Mingming Xu, Li Wang

Y


Hongmei Yan
Li Yang
Dianjun Yao, Hui Shi
Feng Yao, Yan Zhuang
Tieliang Yan, Xueyan Xu
Hangang Yu, Chenmin Tang
Xing Long Yuan, Meilin Wang

W


Xiaoqiang Wang, Lan Hu
Shuo Wei, Yanqing Hu
Nianqiang (Nick) Wu, Shuo Lin
Yun Wu
Zhongxin Wu, Chunli Dong

Z


Jianmin Zeng, Hui Zhou
Wanhong Zheng, Haixia Yang
Jianguo Zhou
Motao Zhu, Songzhu Zhao
Hanting Zhang, Ying Huang
Tony Zhang
Michael Zhongmin Zhao
Wanjun Zhao
Wu Zhang, Yan Wang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *